Обучения с присъждане на кредити

Обученията с присъждане на кредити се провеждат по одобрени програми за обучение на педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН. Центърът за професионално обучение „Развитие“ е одобрен от МОН да присъжда кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по 10 програми:

„Технология на играта като обучаваща среда в предучилищна възраст”

„Игрови техники в организацията и реализирането на образователните компоненти възпитание и социализация”

„Квалификация и качеството на работата на детския учител”

„Компоненти на качеството в работата на детския учител”

„Сътрудничество с родителите/семействата на децата, като основа за пълноценно образование в предучилищна възраст”

„Методи и технология на приложението им за подготовка и управление на адекватната реакция при бедствия, аварии и кризисни ситуации”

„Интерактивни методи и форми на преподаване в предучилищното и училищното образование”

„Методи за стимулиране на позитивното поведение. Развитие на социалната и емоционална компетентност. Модели за ефективно взаимодействие, подобряване на комуникацията и управление на конфликти”

„Изграждане на позитивна образователна среда. Ефективна комуникация и мотивация. Мениджмънт на класната стая/учебното помещение”

„Ефективно управление на времевия ресурс за иновативна дейност. Лична ефективност и продуктивна работа в екип. Баланс между лично и работно време, професионален стрес”