Семинари

Семинарите, организирани от ЦПО „Развитие”, имат за цел да запознаят участниците в тях с основните моменти по дадената тема и обръщат внимание предимно на практическото приложение в работата и/или разрешаване на възникнали в работния процес казуси.

Семинарите се разработват по заявка на Възложител и са насочени към конкретни аспекти от работата, които имат нужда от подобряване и/или развитие.