Курсове

Под курсове разбираме дългосрочните обучения за придобиване на степен на професионална квалификация или част от професия. Те имат за цел запознаване с теоретичните основи на изучаваната професия и същевременно дават възможност за осъществяване на производствена практика в реални работни условия.

Курсовете се провеждат в съответствие с разработените и лицензирани от НАПОО рамкови програми за обучение.

Курсове завършват с издаването на документ – свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за част от професия.